Оставащо време за поръчка за експедиция в днешния ден

16 : 22 : 56
Език: bg

Импресум

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG

Dietrich-Benking-Straße 78
44805 Bochum
Germany

Телефон: +49 (0) 234 53993 130
факс: +49 (0) 234 53993 100
post@picard.de

Районен съд Bochum, HRA 6844
Данъчен номер: 306 / 5711 / 1650
Номер по ДДС: DE 286241645 (§27a UStG)

Лично отговорен съдружник:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Седалище: Bochum, Germany
Районен съд Bochum, HRB 14204
Управител:
Hans-Martin Reinhardt

Copyright

Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторски права. Всяко възпроивеждане, представяне, излъчване, отдаване под наем и/или заемане на уебсайта или на отделни негови части без съгласието на притежателя на правата е забранено и ще доведе до наказателни или гражданскоправни последици.

Всички права са запазени. Притежателят на правата си запазва правото да прави промени и подобрения на уебсайта или на отделни части от съдържанието му по всяко време и без предварително уведомление.

Информация за отговорност

Въпреки внимателния контрол на съдържанието, ние не поемаме никаква отговорност за съдържението на външните вразки. Операторите на свързаните сайтове носят пълна отговорност за тяхното съдържание.

Всички оферти са необвързващи, правото на междинна продажба е запазено.